Yang Terbaru

Kitab Talkhis Kitab Ahkam Al-Udhiyah wa Adz-Dzakah

http://wa-bms.blogspot.co.id

Kitab :

“Talkhis Kitab Ahkam Al-Udhiyah wa Adz-Dzakah”

Karya: Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah

Terjemah :
Al-Ustadz Abu Muawiyah Askari hafizhahullah

Bisa diunduh di link

Majmu’ah Manhajul Anbiya
http://www.manhajul-anbiya.net/book/talkhis-kitab-ahkam-al-udhiyah-wa-adz-dzakah/


BELAJAR MANHAJ SALAF (channel & whatsapp BMS)
Situs kami :